artiKleR over bibelske tema

Den usynlige åndskampen

’Englevakt’ rapporterer VG med fete bokstaver. Vi er revet med idet vi følger et ungt par langs de svingete vestlandsveiene. Brått brytes idyllen av lyden av småstein mot blekk. Paret aner fare og gir full gass. Snart bryter massive kampesteiner seg løs fra fjellveggen, og veltes mot veibanen. Det handler om liv eller død. Redningen er tunnelåpningen noen meter framme. Bilen er totalvrak idet målet er nådd, men ungdommene har livet i behold – og jenta utbryter: Vi må ha hatt englevakt!

Englevakt.

Ofte slenger vi det ut som en frase i kategori med flaks og heldige tilfeldigheter, kanskje ”skjebnen” i litt dypere betydning. Men er det mer mellom himmel og jord enn det vi kan se med vårt blotte øye? Er den usynlige verden en realitet, og er det noe overordnet fornuftsvesen som styrer begivenhetenes gang? Er det noe sannhet i bestemors aftenbønn: ”Be dine rene, hellige engler vakt omkring min seng å stå?” Eller er de vakre englebildene, som fylte våre små barnehjerter med trygghet, bare en illusjon?

Når den usynlige verden blir synlig.

Skytsengler. Gjennom hele menneskehetens historie har disse usynlige vesenene blitt ved å dukke opp. Eldgamle nedtegnelser skildrer hvordan den usynlige verden i kritiske situasjoner ble synliggjort for mennesker. Du husker kanskje historien om smartingen Jakob, som fikk lurt til seg førstefødselsretten gjennom en linsesuppe, geitehår og løgn. (Du kan lese historien i Bibelen: 1. Mosebok, 25:19-34 samt kapittel 27 og 28.) Planen syntes vellykket inntil han sprang for livet fra en illsint, jegervant storebror. Da mørket la seg den kvelden, vandret en knust og fortvilet unggutt i ødemarken, omgitt av endeløse sandsletter, kampestein og forrevne fjellkjeder. Uro, angst og en knugende skyldfølelse fylte ham, og framtiden syntes mildt sagt usikker. Han følte seg forlatt av Gud og mennesker. Overmannet av tretthet sovnet han omsider i villmarken, med en stein til hodepute.

Den natten sprengtes det håndgripelige perspektivet og han fikk et innblikk i den usynlige verden. En lysglans fortrengte det dype mørket som innhyllet både villmarken og hans plagede sjel. En stige ble synlig, og den fylte tomrommet – ja, atskillelsen – mellom himmel og jord. Strålede, skjønne engler steg opp og ned på stigen. De så på ham med et medlidende blikk som om de ville si: ”Du er ikke glemt!” De ledet hans oppmerksomhet til Han som troner over himmel og jord, og kalles Faderen. Til den forlatte, skyldbetyngede unggutten i ødemarken talte den Allmektige Gud: ”Se, Jeg er med deg og skal bevare deg overalt hvor du går… Jeg skal ikke forlate deg…”

Gode ånder.

Den samme stemmen som talte til Jakob den natten, taler til oss i dag. Du hører kanskje ikke stemmen med hørselsorganet ditt, men gjennom boka som kalles ”Bibelen – Guds Ord” kan du like fullt bli kjent med Universets Skaper og Konge. Hans faderlige omsorg og aldri sviktende kjærlighet er så uttrykkelig åpenbart. En helt ny dimensjon åpner seg. Vi blir kjent med åndskampen som raser i universet, vi blir kjent med de forskjellige vesenene som arbeider for og imot vårt velvære. Englene står sentralt i åndskampen, som vernende og tjenende ånder:

”Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter Ham, og Han frir dem ut.” Salmenes bok 34:8

”Englene… er… tjenende ånder, utsendt for å tjene dem som skal arve frelse.” Hebreerbrevet 1:13-14

”For Han skal gi Sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein.” Salmenes bok, 91:11-12

Onde ånder.

Men Bibelen åpenbarer at det ikke bare finnes gode åndsmakter. I det vi ser rundt oss i verden er vi vitne til urettferdighet og maktmisbruk. Til tider sjokkerer det oss at mennesker kan være så oppfinnsomme i ondskap og så kyniske i korrupsjon. Men Bibelen trekker forhenget til side og gir oss et innblikk i kampen bak kulissene:

”For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod (det vanlige mennesket), men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i denne tidsalders mørke, mot ondskapens åndelige hærskarer i himmelrommet.” Eferserbrevet 6:12

Åndskampen.

Enten vi er det bevisst eller ei, kommer vi alle i kontakt med den usynlige kampen mellom gode og onde makter hver eneste dag. Ja, selv om du ikke har vært døden nær i en bilulykke, er jeg sikker på at du har opplevd denne ”åndskampen” i ditt eget sinn. Vi har alle opplevd dragningen mellom godt og ondt, selv om vi ikke har klart å definere den. En bevisstgjøring av hva som foregår utenfor vårt snevre synsfelt vil gi livet dybde, stabilitet og sikkerhet. Når det håndgripelige perspektivet sprenges og vi får et innblikk i den usynlige verden, vil vi forstå hvilken brikke vi er i det store puslespillet. Vi vil bli motivert til å arbeide bevisst mot et mål som vil føre til seier. For det gode vil seire.

Er du klar til å bli med på en liten reise i den usynlig verdens historie?

Harmoni.

”I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden… Da så Gud på det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt…” 1. Mosebok 1:1,31)

De to første kapitlene i Bibelen beskriver fødselen av vår lille klode, Jorden. I løpet av seks suksessive dager skaper Gud alt slags kreativt plante og dyreliv. Etter hver dag tar Han et skritt tilbake, og utbryter: ”Det ser godt ut!” Et ord er nok til å skape og aktivere de mest komplekse levende organismer. Men idet den sjette dagen går mot slutten, taler ikke Gud bare lenger. Han bøyer seg ned. Fingrene griper den porøse jorda, og med kunstnerisk omhu former Han en skikkelse som ligner Ham selv. Han blåser Sin egen livspust inn i skulpturens nesebor, og det første mennesket våkner til live. Idet sola går ned denne sjette dagen, setter Gud seg ned sammen med menneskeslektens foreldrepar, og utbryter: ”Det er overmåte godt!”

Kaos.

Idet vi tar et skritt tilbake og ser på vår verden i dag, tvinges vi til å innrømme en ganske annen virkelighet. Vi fristes til heller å ta i bruk antonymet: ”Det er overmåte ondt!” Hva har skjedd?

Bibelen tar oss med bak kulissene:

”Og det brøt ut krig i himmelen, Mikael og englene Hans kjempet mot dragen. Og dragen og englene hans kjempet, men de fikk ikke overtaket. Det ble heller ikke funnet plass for dem i himmelen lenger. Så ble den stor dragen kastet ut, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, han som forfører hele verden. Han ble kastet til jorden, og englene hans ble kastet ut sammen med ham.” Johannes’ Åpenbaring 12:7-9

Krig i himmelen.

Det høres paradoksalt ut. Når vi tenker på himmelen, tenker vi på skjønnhet, fred og harmoni. Krig er slikt vi assosierer med Palestina, Irak og stammekonflikter i Afrika. Likevel åpenbarer Bibelen at den aller første krigen i historien var en åndskamp – en konflikt mellom gode og onde makter i himmelrommet. Bortgjemt i de gammeltestamentlige skriftene får vi til og med en skildring av det som fant sted i sinnet og følelsene til Erkeopprøreren. Profeten Jesaia kaller ham Lucifer (lysbæreren), mens profeten Esekiel beskriver ham som en salvet kjerub som vandret blant glødende steiner på Guds hellige berg.

”Ditt hjerte ble hovmodig på grunn av din skjønnhet. For din skjønnhets skyld gjorde du din visdom fordervet… For det er du som sa i ditt hjerte: Til himlene vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone… Jeg vil bli lik den høyeste.” Esekiel 28:17; Jesaia 14:13-14

Tanker som tidligere var fremmede i universet begynte å forme seg i sinnet til Lucifer. Spiren til misunnelse, selviskhet og ondskap skjøt opp i hjertet til den mest opphøyde av Guds engler. Omsider utviklet det seg til åpent opprør. Universets sikkerhet og lykke sto i fare, og Gud måtte handle. Etter en het konflikt, ble Lucifer utestengt fra himmelen.

”Du var fullkommen i din ferd fra den dagen du ble skapt, helt til det ble funnet misgjerning i deg… du ble fylt med vold i ditt indre, og du syndet. Som vanhellig stengte jeg deg ute fra Guds berg.” Esekiel 28:15-16

Gud på tiltalebenken.

”Men hvorfor skapte Gud Satan?”, er det mange som spør. ”Hvis Han er allvitende, måtte Han jo vite hva det ville føre til – og når ulykken først hadde inntruffet, hvorfor tilintetgjorde Han ikke i det minste urostifteren med det samme?” Gud skapte faktisk ikke Satan. Han skapte Lucifer – og Lucifer valgte å bli Satan, erkeopprøreren. Gud ser enden fra begynnelsen, så vi kan ikke påstå at opprøret kom som en overraskelse på Ham. Men Gud sto ovenfor visse dilemma, og en nøye gjennomgang av problematikken, får Guds handlemåte til å stå fram som både ærlig, rettferdig og kjærlig.

Kjærlighetens mysterie.

Selv om Gud er allmektig, er det en ting Han har frasagt seg retten til å styre over. Det er vår frie vilje. Gud utrustet alle sine skapninger med en fri vilje til å ta beslutninger. De ble skapt med en frontallapp til å velge, resonnere og bedømme. De kunne velge å adlyde eller ikke. Kjærlighet var nemlig grunnvollen i Guds styresett. For at du kan elske, må du nødvendigvis ha muligheten til ikke å elske. Ellers snakker vi om tvang. Roboter kan være programmert til å adlyde, men de kan ikke elske. Kjærlighet er en dyp og kompleks kvalitet som nødvendiggjør en fri vilje, frihet til å velge. Men Gud verdsatte denne kvaliteten så høyt, at Han var villig til å ta risikoen som fulgte med.

Selvfølgelig forutså den allvitende Gud, at denne vakre gaven ville misbrukes. Han hadde beregnet omkostningene og var villig til å betale. Idet Lucifer misbrukte sin frie vilje og valgte å gjøre opprør mot Gud, var hans trumfkort at han hadde et bedre styresett enn Gud. Han påsto at Guds lov innskrenket englenes frihet, og lovte at han ville ivareta deres rettigheter, hvis han bare kunne sikre seg tronen. Bedraget var så innsnikende at 1/3 av himmelens engler ble revet med (Johannes Åpenbaring 12:4).

Kortene spilles ut.

Forsøk å sette deg i Guds sted: Hvis Gud hadde tilintetgjort Lucifer med det samme, ville det ikke ha fjernet problemet. Det kunne i stedet ha skapt en serie av nye opprør, som ville ha hatt katastrofale følger. Gud ville ha framstått som en herskesyk tyrann – en urimelig diktator. Sympatien ville ha ligget hos den utspekulerte forføreren som framstilte seg som englenes representant som var villig til å legge ned livet for å sikre deres rettigheter. Opprøret måtte få lov til å utvikle seg. Satan måtte få lov til å vise hva hans styresett gikk ut på.

La oss bringe det ned på et mer jordnært plan: Før den andre verdenskrig brøt ut, hadde Tyskland fått en mektig ’Führer’. Han framsto som nasjonens befrier. Etter lange år med høy arbeidsledighet og økonomisk depresjon, lengtet folket etter en lederskikkelse som kunne få nasjonen opp og stå. Mulig visse kritiske øyne fattet faren ved den stadig voksende nasjonalismen, men folk flest var forblindet av den nye lederens forbløffende egenskaper og smigrende håp. Hadde Hitlers makt blitt slått ned på dette tidspunktet, ville det høyst sannsynlig ha ført til protest og opptøyer. Kanskje ville Hitler ha framstått som en idealistisk martyr. Men han fikk anledning til å utvikle sine konsepter og utfolde sitt styresett til det ekstreme, og i dag er det få som forsvarer hans ideologi.

Et mørkt kapittel.

Denne verden er Satans slagmark. Den falne engelen har kapret vår planet. Det var denne kloden han fikk innpass på. Våre første foreldre falt for den slue forførerens bedrag. De misbrukte sin frie vilje, og stilte seg på opprørerens side.

Satan gjør krav på verden som sin – og til det ekstreme ser vi resultatene av hans styresett. Bibelen sier at vi er blitt et skuespill for universet. Det er helt nødvendig at Satan får anledning til å spille ut sine kort. Resultatet av opprør mot Guds styresett må bli tydelig og åpenbart for alle. Likevel har Gud situasjonen under kontroll. Han har en nøye gjennomtenkt langtidsplan.

Det gode seirer.

Gud beregnet omkostningene. Prisen var høy: Ikke noe mindre enn Skaperens eget liv. Reglene var satt – og det ville ikke være rettferdig å endre dem: ”Syndens lønn er døden” (Romerbrevet 6:23). ”Alle mennesker har syndet” (Romerbrevet 3:23). En felles dødsdom hang truende over menneskeslekten. Bare Skaperen kunne gå imellom. Det var nettopp det Han valgte å gjøre.

”For så høyt har Gud elsket verden, at Han ga Sin Sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” Johannes evangelium 3:16

Ved å ta dødsdommen på seg selv, åpnet Jesus muligheten for gjenforening mellom familien i himmelen og familien på jorden. Jesus arbeider fram imot å gjenopprette alt til det opprinnelige. Disse 6000 årene som Satan har fått lov til å herje og vanskjøtte vår klode, er et mørkt kapittel i universets historie. Likevel er det som et knips i evigheten. Bibelen åpenbarer at det samme tragiske scenario aldri mer vil gjenta seg. Satan har mistet masken, og Gud vil bli renvasket.

Harmonien gjenopprettes.

De to siste kapitlene i Bibelen beskriver et fullkomment univers, der harmoni, glede og fred råder. Alt vil bringes tilbake til det opprinnelige. Jesus har lovt at Han snart vil komme tilbake. Like før Han for opp til himmelen, etter at Han hadde utført redningsdåden her på jorden, ga Han dette oppmuntrende løftet:

”La ikke deres hjerte forferdes! Dere tror på Gud, tro også på Meg! I Min Fars hus er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også dere være.” Johannes evangelium 14:1-3

Nytt fokus.

Idet vi sprenger det håndgripelige perspektivet, og trenger inn i den usynlige verden, får vi et helt annet fokus i livet. Vi har så lett for å bli navlebeskuende. Vi vurderer og bedømmer alt etter vår begrensede virkelighet. Satan gjør alt han kan for å få oss til å leve i denne innsnevrede rammen. Men resultatene av å sprenge perspektivet er revolusjonerende! Hverdagen vår er ikke lenger begrenset til et rastløst jag etter spenning og fornøyelser, eller penger og karriere. Vi styres ikke lenger av andres oppfatning og forventninger. Livet vårt har mål og mening. Vi forstår at vi er en brikke i kampen mellom godt og ondt.

Hvorfor skulle vi styrke Erkeopprørenrens armé? Han har ikke gjort noe for oss. Han lokker med et utsvevende liv – i såkalt frihet. Men det er bare et tomt bedrag.

”Det kan være en vei som synes rett for mannen, men enden på den er dødens vei.” (Salomos Ordspråk 14:12)

Djevelens store glede og ypperste mål er å styrte så mange som mulig i den samme elendighet og totale håpløshet som ham selv.

Jesus, på den andre siden, er verd all vår hengivenhet og lojalitet. Han er en aldri sviktende venn. Han elsker oss så høyt, og har ikke annet i tanke enn Sine skapningers velvære. Han har gitt alt for oss – Han har betalt dødsdommen vår med Sitt eget blod. Han lengter etter å ta oss med til vårt opprinnelige hjem. Han vil utfri oss fra kaprerens grep.

Utvid perspektivet!

Vi vil invitere deg til å bli bedre kjent med Jesus og lære mer om Hans vilje for livet ditt gjennom Bibelbrevkurset fra Levende Vann. Bibelen er som et brev fra vår Skaper og Frelser. Han ønsker ikke at vi skal gå uvitende gjennom livet. I Skriften finner vi nedlagt prinsipper for alle livets faser og områder. Det grunnleggende budskapet er så enkelt at selv et barn kan forstå det. Samtidig er det slike dybder som de største hjerner gjennom alle tidsaldre ikke har kommet til bunns i. Bibelen har tatt vare på menneskeslektens historie, og brakt den ned til vår tid. I denne samlingen av til sammen 66 bøker finner vi alt fra historie, kultur, vitenskap, biografi, poesi og sang – til samfunns- og handels-prinsipper, dyptgående teologi og forbløffende profetier. Men Bibelen er ikke bare en samling historiske dokumenter uten sidestykke – den er Guds inspirerte Ord. Utallige mennesker kan vitne om dens kraft til å forvandle menneskeliv.